Vervolg  update contributie
19-2-2021

Beste leden,
In oktober 2020 hebben we bij alle leden 25% van het totale contributiebedrag geïncasseerd, omdat het toen nog onbekend was hoe het seizoen verder zou verlopen. We hebben inmiddels van de
Nevobo doorgekregen dat we de teamgelden voor de tweede helft van het seizoen hoogstwaarschijnlijk niet hoeven te betalen. Het definitieve besluit hierover volgt in april. Dit bericht heeft ons als bestuur doen besluiten om het definitieve contributiebedrag voor de leden te bepalen. Over de eerste helft van het seizoen hebben we 70% van de teamgelden van Nevobo door moeten betalen, ook is alle spelerscontributie in rekening gebracht. Daarnaast hebben we kosten gemaakt voor de zaalhuur (van augustus t/m december, de laatste twee maanden alleen mini’s en jeugd) en de trainers hebben een bijdrage ontvangen.
Bij alle senioren en recreanten zal nogmaals 25% van het totale contributiebedrag geïncasseerd worden, bij de jeugd en mini’s is dit een percentage van 30% van het totale contributiebedrag. Bij de
jeugd en mini’s ligt dit iets hoger omdat zij langer doorgetraind hebben. Hiermee kunnen we de kosten die reeds gemaakt zijn dekken. Leden die het gehele contributiebedrag reeds betaald hebben
via factuur, ontvangen het deel terug wat voor hen van toepassing is. Het resterende contributiebedrag zal eind februari geïncasseerd worden.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan graag mailen naar:
penningmeestersnvv@gmail.com

Bestuur SNVV


01-02-2021 update vanuit het bestuur

Stand van zaken contributie seizoen 2020-2021

Hierbij willen wij alle leden graag op de hoogte brengen van de stand van zaken over de contributie van seizoen 2020-2021. In oktober 2020 is er bij alle leden 25% van het totale contributiebedrag geïncasseerd. Leden die per factuur betalen hebben het gehele bedrag in één keer betaald in diezelfde maand. Inmiddels is vanuit de Nevobo duidelijk geworden dat we de volledige spelerscontributie van €12,50 per lid dienen te betalen voor het seizoen 2020-2021. Daar vindt geen restitutie plaats. Daarnaast dienen we over de teamgelden, voor de eerste helft van het seizoen, 70% van de totale kosten door te betalen. Dit heeft te maken met de vaste lasten van de Nevobo. De Nevobo moet de verenigingen nog informeren over de teamgelden voor de tweede helft van het seizoen. De verwachting is wel dat verenigingen daar nog een bijdrage over moeten betalen. Afhankelijk van die uitkomst kunnen wij ook het definitieve contributiebedrag vaststellen. Er zal dus in ieder geval bij ieder lid nog contributie geïncasseerd gaan worden. Leden die het gehele contributiebedrag hebben betaald krijgen een deel terug. We kiezen ervoor om dit resterende bedrag in één keer te incasseren bij alle leden (dus ook bij leden die normaal gesproken het contributiebedrag in twee termijnen betalen). Tevens zal bij het vaststellen ook rekening worden gehouden met de reeds betaalde zaalhuur. De jeugd en mini’s hebben nog t/m half december mogen trainen. We houden jullie op de hoogte en gaan er vanuit dat we het resterende contributie bedrag eind februari/begin maart 2021 kunnen incasseren.

Mochten er vragen zijn betreft het incasseren, dan kun je die stellen aan Renske: penningmeestersnvv@gmail.com.

Ter info voor de leden die lid zijn van ‘de vrienden van SNVV’. Een feest geven gaat in deze tijd helaas niet, wel wordt er nagedacht over een alternatieve activiteit. Betreft de contributie is door de commissie in overleg met bestuur besloten het bedrag te halveren, dit zal in april wordt geïncasseerd.

Ook wordt er nagedacht over de welbekende worstenactie die we elk jaar in maart organiseren. Dit zal waarschijnlijk iets later in het seizoen plaatsvinden op een alternatieve manier.

Bestuur SNVV


Maandag 26-10 zal een aangepast deel van de contributie worden geïncasseerd. Voor verdere toelichting, lees onderstaand:

Jaarlijks wordt de contributie geïncasseerd in de maand oktober (en nog een keer in januari voor de leden die in twee termijnen betalen). Op het moment van incasseren (oktober 2020) is bekend geworden dat er door de corona maatregelen geen wedstrijden worden gespeeld en dat alleen leden onder de 18 jaar mogen trainen. We hebben als bestuur, op basis van de informatie op dit moment, het volgende besloten voor het incasseren van de contributie voor het seizoen 2020-2021.

  • Maandag 26 oktober wordt er 25% van het totale contributiebedrag geïncasseerd. Dat geldt ook voor de leden die anders in twee termijnen betalen. Deze 25% is gebaseerd op het reeds gespeelde deel van het seizoen (half augustus t/m half oktober).
  • Afhankelijk van de situatie na 11 november 2020 wordt er bekeken wat er daarna geïncasseerd gaat worden. Dit hangt ook af van de Nevobo. Zij moeten nog duidelijkheid geven over wat zij gaan doen met de kosten van de teamgelden.
  • De jeugdleden trainen door en betalen dus eerst ook de 25%, voor hen volgt later in ieder geval nog de contributie over de trainingen.
  • De leden die nog geen gebruik maken van automatisch incasso hebben in de eerste week van oktober de factuur ontvangen. We willen hen verzoeken om het volledige contributiebedrag te betalen. Aan het eind van het seizoen zal bij hen de correctie plaatsvinden en wordt er een deel teruggeboekt.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen dan kun je contact opnemen met de penningmeester: Renske de Vries (penningmeestersnvv@gmail.com)